CHEFSREKRYTERING

Projektledare för ett av Sveriges största projekt inom migrering till molnet.

ingress

Vad bolaget sökte

Projektledning

Google Cloud

Rubrik 3

Med sina 200+ miljoner användare och 130+ TB data är kundens migrering till Google Cloud sannolikt ett av Sveriges största och mest komplexa migreringsprojekt. Utöver stora volymer av data så finns även en inbyggd komplexitet när egenutvecklade on-prem lösningar ska migreras och anpassas till molnet.

Strategin som valdes varen s.k. ”lift and transform”, dvs inte bara lyfta över befintlig lösning (lift and shift) utan även dra nytta av molnets fördelar med flexibilitet och skalbarhet i största möjliga mån. Lägg därtill krav på att ingen nertid accepteras, alla spelare ska kunna spela sina spel online som vanligt utan att de märker av migreringen.

Summasummarum ett projekt som ställde höga krav på god projektledning både gällande planering och genomförande.

Resultat av uppdraget

Från att det i början fanns viss tveksamhet till att släppa kontrollen som egenutvecklade lösningar i egna datorhallar innebär, har det svängt till att upplevas som positivt i organisationen att migrera till molnet. Fördelarna med skalbarhet, flexibilitet och time-to-market som molnbaserade lösningar medför ger utvecklarna nya möjligheter som inte fanns tidigare. Trots projektets storlek och komplexitet så går projektet enligt tidsplan och inom budget. Framgångsfaktorn har varit en tydlig och förankrad tidsplan samt att dela upp projektet i många mindre delprojekt med tydliga ansvarsområden och väl definierade beroenden. Dessutom har projektet uppmuntrat en öppenhet mellan alla inblandade avdelningar vilket har medfört en bra dialog mellan projektets alla delar. Att involvera och göra leverantören, Google, delaktig så mycket som möjligt har också bidragit positivt till utfallet. Projektet kommer att ha migrerat klart all data under 2023 för att sen avveckla datorhallarna under 2024.

box 2

box två innehåll

Andra kundcase